Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren

RrOK PRIZREN

Kontakti

ADRESA
Rrjeti i Organizatave të Kulturës – RrOK Prizren

Sahat Kulla nr.24, 20000 Prizren

E-MAIL
[email protected]

TEL
029 222 131

Akademia për Trajnim dhe Asistencë Teknike – ATTA

Akademia për Trajnim dhe Asistencë Teknike është themeluar me qëllim për të fuqizuar shoqërinë civile kosovare për të ndërtuar dhe fuqizuar kapacitetet e tyre. Fushat e ndërhyrjes janë ngritja e kapaciteteve, zhvillimi i komunitetit, integrimi evropian, harmonizimi i politikave kosovare me ato të BE-së, dhe projektimi i politikave publike dhe të kulturës.

Kontaktet:
www.atta-ks.org, [email protected]
Qazim Berisha Nr. 43 - Prizren